Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ve věci bytový dům Milínská

11. 10. 2017

BD Milínská

Jedná se o záměr výstavby bytového domu na místě stávajícího parkoviště v ulici Milínská

na pozemcích parc. č. 2332/32, 2332/40, 2332/41, 2332/42, 2332/51, 2332/266, 3503/13

a 3503/14 vše v k. ú. Chodov. Bytový dům bude mít 2 PP a 6 NP. Poslední podlaží bude ze všech

stran ustupující. Objekt bude mít plochou střechu. V podzemních podlažích jsou navrženy garáže

o celkové kapacitě 44 parkovacích stání, sklepy a technické zázemí objektu. V 1.NP jsou navrženy

vstupní prostory, technické zázemí domu a byty. V ostatních NP je navrženo 75 bytů, z toho

70 bytů je navrženo velikosti 1+kk, 3 byty velikosti 3+kk a 2 byty velikosti 2+kk. Oba vjezdy

do garáží budou z ulice Milínská. Vstupy pro pěší jsou navrženy z ulic Klapálkova i Milínská.

Dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je stavba navržena v ploše funkčního využití

OB - čistě obytné s kódem míry využití území E. V této ploše je tedy možné bytový dům

navrhovaných kapacit umístit.

Mezi přítomnými členy výboru a hosty proběhla diskuze a bylo přijato usnesení:

Usnesení

Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11:

se připojuje k připomínkám OÚR ze dne 25.9.2017,

žádá RMČ, aby jednala s investorem o zachování současného stavu dopravy včetně dopravy

v klidu a parkovacích zálivů u bytových domů v ulici Milínská,

žádá RMČ, aby jednala s investorem o neumisťování zařízení staveniště mezi bytové domy

v ulici Milínská,

vyzývá investora firmu REGARD s.r.o. k zahájení jednání o záměru stavby „Bytový dům

Milínská“ se zástupci místních obyvatel. Obyvatelé okolních bytových domů by byli touto stavbou

a zřízením staveniště mezi jejich domy dlouhodobě dotčeni. Bez řádného projednání a nalezení

shody s místními občany MČ Praha 11 nevidí výbor možnost dát tomuto záměru ze strany

MČ Praha 11 potřebné souhlasy.

Pro - 5 Proti - 0 Zdržel se - 0

Viz celý zápis zde: http://www.praha11.cz/aplikace/smlouvy_p11/file.php?file=28eea5561aa9c82a392cdfc7f15dbf9b&type=3